Close filters
Filters
Submenu

Overheidsmaatregelen die u en uw bedrijf kunnen helpen tijdens de coronacrisis

 

Beste leden van de diamantgemeenschap

In het kader van de Coronacrisis hebben de Federale en Vlaamse overheid een hele reeks financiële maatregelen genomen om zowel bedrijven als particulieren door deze crisis te helpen. Deze maatregelen kunnen ook door jullie, diamantbedrijven en leden van de diamantgemeenschap gebruikt worden.

Omdat deze maatregelen constant worden bijgewerkt, bezorgen we jullie een beknopt overzicht van de belangrijkste beslissingen en de links naar de websites van de overheid waar u alle gedetailleerde informatie kan terugvinden.

Herstart Activiteit vanaf 4 mei

De overheid besliste dat sectoren en bedrijven hun activiteit kunnen hervatten vanaf 4 mei.

Om die herstart veilig te laten verlopen heeft het Antwerp World Diamond Centre een gids opgesteld over hoe u uw bedrijf veilig kan herstarten. Download hier een generische poster die u kan gebruiken in uw kantoor, gebouw of in uw communicatie met bezoekers.

Download hier de FAQ (NL) die door de overheid werd opgesteld.

Gelieve deze richtlijnen strikt op te volgen, de politiediensten kunnen immers controle op naleving uitvoeren.

Ondersteunende Maatregelen

UPDATE (16 jun. 20)

 • Nieuwe maatregelen voor het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming
 • Aanvullende compensatiepremie voor groot omzetverlies
 • Voorstel “Carry-back”

Download hier de meest recente PDF met een gedetailleerd overzicht en extra uitleg over onderstaande informatie.

Financiële compensatie

Voor elk bedrijf dat lijdt onder de Coronacrisis, hoewel het niet verplicht moest sluiten.

 • COMPENSATIE van 3000 euro
  • Voor zelfstandige in hoofdberoep
  • Omzetverlies van min. 60% ten opzichte van periode van 14/3/2019 – 30/4/2019
 • Aanvragen bij VLAIO: www.vlaio.be

Fiscale maatregelen

Fiscale maatregelen, hoofdzakelijk uitstel van betaling, zijn van toepassing op:

 • Karaattaks
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Verkeersbelasting
 • Erfbelasting
 • Registratiebelasting

Wijziging Percentages Voorafbetalingen Inkomstenbelasting

De regering heeft beslist een extra voordeel toe te kennen aan bedrijven die een voorafbetaling doen in Q3 en Q4, respectievelijk met 10 oktober 2020 en 20 december 2020 als vervaldag. Dankzij deze maatregel wordt het voor bedrijven interessanter om een voorafbetaling te doen, omdat de toekende korting op deze voorafbetalingen groter wordt.

In the pdf downloadbaar hier vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen.

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

Deze maatregel geldt niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
 • die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

Meer informatie via de boekhouder of via https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting

Meer info:

 

Economische werkloosheid

In het kader van de Coronacrisis kan u uw werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk werkloos stellen.  Dit wil zeggen dat er geen loon betaald moet worden door de werkgever voor de dagen dat de werknemers niet kunnen werken.  De werknemers ontvangen voor deze dagen een uitkering van de RVA.  Door dit systeem te gebruiken is het niet nodig om personeel te ontslaan. Neem contact op met uw boekhouder of sociaal secretariaat om te bekijken welke mogelijkheden er bestaan.

Wie tijdelijk werkloos is krijgt van de Vlaamse overheid een tegemoetkoming voor 1 maand op de betaling van de water- en energiefactuur.  Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen).

Meer info

 

 

Bankenplan

Gisteren, zondag 22 maart hebben de Federale Overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bereikt om:

 • Uitstel van betaling kredieten voor particulieren tot 30 september, bijv. woonkrediet
 • Dit uitstel moet aangevraagd worden bij uw bank
 • Wordt het uitstel goedgekeurd, word je vrijgesteld van de betaling van interest en kapitaal

Dit plan treedt aanstaande vrijdag 27 maart in werking.

Bankenplan Minister van Financieën Alexander De Croo

De overheid besliste dat het mogelijk zou worden om nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) af te sluiten tot en met 30 september 2020 die tevens vallen onder een garantieregeling van de overheid

De rente op deze nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen mag niet meer dan nominaal 1,25% per jaar bedragen.

De overheid maakt ook bekend dat alle banken die actief zijn in België, alsook bijkantoren van kredietinstellingen onder buitenlands recht, onder dit bankenplan vallen. Dit geldt dus ook voor buitenlandse banken actief in België. De overheid onderhandelt over de details van deze maatregel met de bankensector, wil u hier meer informatie over? Neem dan contact op met uw bank.

UITBREIDING WAARBORGREGELING

Wat is het ?

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV) zal zich garant stellen wanneer leningen moeten aangegaan worden om schulden te betalen die ontstaan zijn door de Corona crisis.

De waarborgregeling van PMV zorgt ervoor dat ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. De overheid neemt dus een deel van de risicopositie over van de bank.

Omwille van de Coronacrisis wordt deze waarborgregeling nu uitgebreid waardoor ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. De premie voor deze crisiswaarborg bedraagt 0,25% in plaats van de normale 0,5%.

Daarnaast wordt er ook een mogelijk gecreëerd om een 50%-waarborg te krijgen op kortetermijnkredietlijnen, op voorwaarde dat deze gedurende minstens drie maanden behouden blijven.

De maatregelen komen bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal - die bestaande regeling maakt het bijvoorbeeld al mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling.

Over welke schulden gaat het?

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals RSZ- en BTW-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van meer dan 3 maanden oud (geldt als herstel bedrijfskapitaal). Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus tot 12 maanden) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruikmaken van de corona-crisiswaarborg.

Ook kunnen onder de 100 mln. euro Corona-crisiwaarborg ook bancaire schulden (naast leveranciersschulden) van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, gewaarborgd worden voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Op die manier dient de crisiswaarborg als een katalysator voor een flexibel bancair beleid naar de ondernemingen toe.

Hoe gebruik maken van de uitgebreide regeling?

Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling, dient contact op te nemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor een waarborg. U zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Vanaf wanneer?

U kunt vanaf vandaag contact opnemen met uw bank of leasingmaatschappij.

Tot wanneer loopt de regeling?

Tot eind 2020.

 

Meer info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

UPDATE Betalingsuitstel ondernemingskredieten

Wat houdt de concrete invulling van het bankenplan voor ondernemingen in?

Ondernemingen die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van ondernemingskrediet vragen.

Wat betekent dit voor mijn onderneming?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat je onderneming gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.

De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.

Hoe zit het precies met de timing?

Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.

Dit betekent bv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli-augustus-september-oktober).

Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Hoe vraag ik het aan?

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Banken kunnen het uitstel van betalen niet weigeren indien u voldoet aan alle voorwaarden. Op de website van Febefin kan u een uitgebreide Q&A terugvinden.

De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen. Alle details over het betalingsuitstel zijn terug te vinden in het charter voor betalingsuitstel ondernemingskredieten.

Meer info over het Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten kan je hier vinden

 

Meer info:

 

Telewerk is de norm, dit betekent dat alle niet-essentiële verplaatsingen moeten vermeden worden, tenzij het niet anders kan. Je mag dus gaan werken, maar je moet ten allen tijde een afstand van minimaal 1,5 meter met andere mensen bewaren, de zogenaamde “social distance”, in de lift van je gebouw, binnen je kantoorruimte of wanneer je jezelf in een ander gebouw/kantoor begeeft.

Verplaatsingen naar het buitenland

De overheid bepaalt dat reizen die niet essentieel zijn verboden zijn tot en met 5 april. Wat wel of niet essentieel is werd niet bepaald en bepaalt iedere persoon voor zich. Vakanties zijn bijvoorbeeld geen essentiële reizen.

Wie moet reizen voor het werk, checkt best de website van Buitenlandse Zaken om te zien welke maatregelen daar van kracht zijn om het Coronavirus in te dijken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Verplaatsingen naar Frankrijk
Best op voorhand dit formulier downloaden en invullen: https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf

Meer info over reizen naar Franrijk: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/frankrijk

Download hier de meest recente PDF met een gedetailleerd overzicht en extra uitleg over onderstaande informatie.

View attachments