Close filters
Filters
Submenu

Dennis Leemans

Dennis Leemans, Antwerpian in heart and soul with a passion for diamonds

31-year old Dennis Leemans, Antwerpian in heart and soul, decided together with his brother Stefan eight years ago to follow in the footsteps of their father. It is clear that diamonds are in the Leemans family genes. “I studied applied economics,” Dennis tells us, “but only because my father thought I needed a solid education. I have always known that my professional future was in the diamond industry.”

“The passion for the diamond industry was passed on through our father who was always busy sorting stones at home,” says Dennis. The industry has the reputation of being closed, but that is more because so many businesses are passed down from father to son, so that few new people enter the industry. “The passion for our craftsmanship is so extensive that the diamond business is almost always passed on to the next generation”, Dennis explains.

“This is still the case even though the way of working has changed tremendously over the years. Whereas my father used to spend 90% of his time at his desk receiving customers and selling stones, we spend a majority of our time doing marketing to create awareness of our jewelry.” Casa Gi, the Leemans brothers’ company, has a press agent who writes press releases, organizes blogger days and arranges advertisements in important magazines.

For Dennis, Antwerp equals diamonds. “There is no other city that is so closely associated with the diamond trade as Antwerp. The numbers speak for themselves: 84% of all rough diamonds and 50% of all polished diamonds are traded through Antwerp. Every day some 220 million dollars worth of diamonds pass through the diamond district. When you think about it, that is just crazy!”

The family business Casa Gi is a gold and diamond jewelry wholesaler. “I lead the team in Belgium where our administrative branch and part of our production is located. The largest production however takes place in China, where my brother Stefan is based nine months a year, because we also operate a store there,” Dennis tells us.

“We work together with a network of jewelers to sell our jewelry. Because we limit the number of jewelry stores we collaborate with to one store per city, we guarantee full exclusivity. For example, we work with Slaets in Antwerp, with La Maison du Diamant in Brussels and with Gilson in Knokke.”

Currently, times are very exciting for Casa Gi, which, together with the IGC Group, one of the oldest diamond companies in the Antwerp diamond industry, is working to develop an ‘experience center’ where people are immersed virtually in the world of diamonds. “Our goal is to provide a first experience to potential customers by using new technologies, and in this way to promote Antwerp even more,” says Dennis.

“We Antwerpians should dare to be less modest, because people still like to buy diamond jewelry, for example on the occasion of an engagement or birth of a child. We should also be proud that it is here in Antwerp that all these diamonds come together to be traded. Casa Gi is happy to be a part of that beautiful story!”

Dennis Leemans: Antwerpenaar in hart en nieren met een enorme passie voor diamanten

De 31-jarige Dennis Leemans, Antwerpenaar in hart en nieren, besloot acht jaar geleden om samen met zijn broer Stefan in de voetsporen te treden van hun vader. Dat diamanten in de genen zitten van de familie Leemans, mag wel duidelijk zijn. “Ik heb Toegepaste Economische Wetenschappen gestudeerd,” vertelt Dennis, “maar enkel en alleen omdat mijn vader vond dat ik een goede basis nodig had. Ik heb altijd geweten dat mijn professionele toekomst in de diamantsector lag.”

“De passie voor de diamantsector kwam via ons vader die thuis altijd bezig was met het sorteren van stenen,” aldus Dennis.  De sector heeft de reputatie gesloten te zijn, maar dat komt onder meer doordat er zoveel bedrijven overgaan van vader op zoon, waardoor er weinig nieuwe mensen de sector betreden. “De passie voor het vak is zo groot, dat het bedrijf bijna altijd overgaat van generatie op generatie”, legt Dennis uit. “Al is de manier van werken door de jaren heen enorm veranderd. Waar mijn vader 90% van zijn tijd aan zijn bureau zat om klanten te ontvangen en stenen te verkopen, besteden wij een groot deel van onze tijd aan marketing om bekendheid te creeëren voor onze juwelen.” Casa Gi, het bedrijf van de broertjes Leemans, heeft een persagent die persberichten schrijft, bloggersdagen organiseert en advertenties regelt in de belangrijke magazines.

Voor Dennis staat Antwerpen gelijk aan diamant. “Er is geen enkele stad die zo sterk verbonden is met de diamanthandel als Antwerpen. De cijfers spreken voor zich: 84% van alle ruwe diamanten en 50% van alle geslepen diamanten worden via Antwerpen verhandeld. Elke dag passeert hier in de diamantwijk voor 220 miljoen dollar aan diamant. Dat is gewoon waanzinnig, als je daar bij stilstaat.”

Het familiebedrijf Casa Gi is een groothandel in gouden juwelen met diamanten. “Ik leid het team in België waar onze administratieve zetel is gevestigd en een deel van de productie. De grootste productie bevindt zich weliswaar in China, waar broer Stefan driekwart van het jaar gebaseerd is, omdat wij daar onder andere ook een winkel hebben”, aldus Dennis.

“Wij werken samen met een netwerk van juweliers om onze juwelen te verkopen. Doordat we het aantal juweliers met wie we samenwerken, beperken tot een zaak per stad, garanderen we de exclusiviteit. Zo werken wij bijvoorbeeld in Antwerpen met Slaets, in Brussel met La Maison du Diamant en in Knokke met Gilson.”

Momenteel zijn het spannende tijden voor Casa Gi, die samen met IGC Group, een van de oudste diamantbedrijven actief in de Antwerpse diamantsector, werken aan een soort ‘experience center’ waar mensen op een virtuele manier worden ondergedompeld in de wereld van de diamant. “De bedoeling is om via nieuwe technologieën een eerste ervaring te geven aan potentiele klanten en daarbij Antwerpen ineens sterker op de kaart te zetten,” aldus Dennis.  

“Wij Antwerpenaren moeten durven minder bescheiden zijn, want mensen kopen nog steeds heel graag diamanten juwelen, bijvoorbeeld bij een verloving of de geboorte van een kindje. Dan moeten we ook fier durven zijn dat het hier in Antwerpen is dat al die steentjes samenkomen om verhandeld te worden. Als Casa Gi werken we hier graag aan mee!”