Close filters
Filters
Submenu

Samir Mehta

Everything starts & ends in Antwerp

My Indian roots

Samir Mehta is originally from Palanpur India and next to being ambassador of the Antwerp diamond industry, he also represents the large Indian community here. Samir’s story is similar to that of many diamantaires from the Indian community. “I learned the business in India and then came to Antwerp: the world center for diamonds.”

27 years ago Samir came to Antwerp after he learned everything about the diamond business in his uncle’s factory. There he learned how to polish and sort diamonds. Then he went to Surat to learn how to sort rough diamonds and finally he arrived to Mumbai, where he learned cleaving, which is the process of breaking a stone and manufacturing a diamond.

“My uncle, brothers and nephews all work in the diamond industry”, Samir says. Our family is one big international organization”, Samir laughs. “Some are based in New York, others in Mumbai, Shanghai and Dubai and I was lucky enough to come to Antwerp.

Stories and people

In 1988, I started working for the company Horizon Diamond before I started my own company, Sneh Diam in 1993. “Those were the golden years,” says Samir. Even though I came from India, through building up a network, meeting the right people and knowing where to buy my stones, I could start making money. The diamond business is based on stories and people and that is what makes it such a special industry.

Back in the day, you did not need much education to work here. Knowing the right people and where to get your stones was enough. “I don’t have a university degree, but I know how to greet people in the industry correctly, even in Hebrew”, Samir laughs. “My education comes from speaking to people on the street. That is the magic of the square mile”.

We call it mazal

Samir compares the diamond business to art. Before complicated machinery and technology existed, we only had a lens to determine a stone’s value. And even if the industry has seen many changes over the years, Samir remains very passionate. “Even if so many bad things happen in the world, people still trust each other. “We call it mazal or handshaking,” he explains. In our industry, everyone is international, there are over 72 nationalities here and we all get along. When hiring someone, we don’t conduct a standard interview, but we try to get to know the person, his background as well as his family values. That is how we know if the person is right for the job or not.”

The next generation

People who don’t have any affinity with our industry rarely start working as a diamantaire. “The next generation is already underway”, Samir says. “Sons and grandsons of older diamantaires. They are educated, often have a business degree and are aware of the newest technologies on the market. That is how the industry is slowly changing. The industry that used to be based on craftsmanship is now shifting and is making room for technological expertise and know-how. We go along with our time and think more globally now. But despite its global character, everything related to diamonds still starts and ends in Antwerp.”

 

Alles begint en eindigt in Antwerpen

Mijn Indische roots

Samir Mehta komt uit Palanpur, Indië en is behalve ambassadeur van de Antwerpse diamantsector, ook ambassadeur voor de grote Indische gemeenschap in de Antwerpse diamantsector. Het verhaal van Samir is gelijkaardig aan dat van heel veel diamantairs uit de Indische gemeenschap. “Ik heb de stiel geleerd in India, om dan naar het wereldcentrum voor de diamant te komen: Antwerpen,” aldus Samir.

27 jaar geleden kwam Samir naar Antwerpen, nadat hij alle kneepjes van het vak had geleerd. In de fabriek van zijn nonkel leerde hij diamanten slijpen en sorteren. Nadien trok hij naar Surat om ruwe diamanten te leren verdelen, om tot slot in Mumbai diamanten te leren klieven, een techniek waarbij je de diamant met een slag in twee stukken verdeelt.

“Mijn nonkel, broers en neven werken allemaal in de sector,” aldus Samir. “Onze familie is op zich een internationaal bedrijf”, lacht Samir. “Sommigen werken in New York, anderen in Mumbai, Shanghai en Dubai en ik had het geluk om naar Antwerpen te komen.”

Verhalen en mensen

In 1988 werkte Samir voor Horizon Diamond voor hij in 1993 zijn eigen bedrijf, Sneh Diam, oprichtte. “Het waren gouden tijden,” aldus Samir. “Ook al kwam ik uit India, door een netwerk op te bouwen, de juiste mensen te leren kennen en te weten waar je de juiste stenen moet halen, kon ik zo beginnen en geld verdienen. De diamantsector is gebaseerd op verhalen en mensen en dat maakt het zo een speciale sector. Vroeger had je niet veel onderwijs nodig om hier te werken. De juiste mensen kennen en weten waar je stenen vandaag te halen was genoeg. Ik heb niet veel onderwijs genoten, maar ik weet hoe ik de mensen in de sector correct moet begroeten, zelfs in het Hebreeuws,” lacht Samir. “Mijn opleiding heb ik  gekregen door met mensen te spreken op straat. Dat is de magie van de square mile”.

Wij noemen het mazal

Samir vergelijkt de diamantsector met kunst. Voordat er hoogtechnologische machines ontstonden, hadden wij enkel een loep ter beschikking om de kostprijs van een diamant te bepalen. Maar ondanks dat de sector door de jaren heen veel veranderd is, blijft Samir even gepassioneerd. “Zelfs al gebeuren er zoveel erge zaken in de wereld, mensen hier in de sector vertrouwen elkaar . We noemen het mazal of handdruk,” legt hij uit. “In onze sector is iedereen internationaal. Er werken hier 72 verschillende nationaliteiten en we komen allemaal overeen. Wanneer er iemand nieuw aangenomen wordt, nemen we geen standaard gesprek af, maar proberen we de persoon te leren kennen door te polsen naar zijn achtergrond en familiewaarden. Zo weten we meteen of de persoon geknipt is voor de jobof niet.”

De volgende generatie

Maar mensen die nooit iets met de sector te maken hebben gehad, beginnen nog zelden als diamantair te werken. “Vandaag zien we dat een volgende generatie aan de slag gaat,” aldus Samir. “Zonen en kleinzonen van oudere diamantairs. Zij zijn naar school geweest, hebben vaak zelfs een management diploma en kennen de kneepjes van de nieuwste technologiëen op de markt. Daardoor is de sector toch stilaan aan het veranderen, en maakt de ambachtelijke expertise steeds meer plaats voor technologische expertise en know-how. We gaan mee met onze tijd en denken globaler. Maar ondanks het globale karakter, blijft Antwerpen het begin en het einde van alles wat met diamant te maken heeft.”